A la seva presentació el 14 de febrer de 2002, Vilanova i la Geltrú Camina va proposar a l'alcalde de la ciutat, Sr. Sixte Moral i Reixach, l'adhesió de Vilanova i la Geltrú a la Carta Europea dels Drets dels Vianants. A dia 6 de maig el ple de l'Ajuntament va aprovar, per unanimitat, l'adhesió a aquesta carta.

Carta europea dels drets dels vianants

 1. Els vianants tenen dret a viure en un ambient sa i a gaudir lliurement de l'espai públic en les condicions de seguretat adequades a la seva salut física i psicològica.
 2. Els vianants tenen dret a viure en centres urbans o rurals organitzats a escala humana, i no de l'automòbil, i a disposar d'infraestructures a les quals puguin accedir fàcilment a peu o amb bicicleta.
 3. Els infants, la gent gran i les persones discapacitades tenen dret a viure en una ciutat que constitueixi un lloc de socialització i no d'empitjorament de la seva situació de feblesa.
 4. Les persones discapacitades tenen dret a gaudir de mesures específiques que els proporcionin la màxima mobilitat possible, com ara la supressió de les barreres arquitectòniques i el condicionament dels mitjans públics de transport.
 5. Els vianants tenen dret a la reserva de zones urbanes, tan àmplies com sigui possible, que no siguin meres illes per a vianants sinó que s'insereixin de manera coherent en l'organització general de la ciutat.
 6. Els vianants tenen dret particularment:
  1. Al respecte dels límits considerats científicament suportables de les emissions químiques i acústiques dels vehicles de motor.
  2. A la implantació generalitzada, en el transport públic, de vehicles que no siguin una font de contaminació atmosfèrica o acústica.
  3. A la creació de pulmons verds, fins i tot mitjançant obres de repoblació forestal urbana.
  4. A la limitació de la velocitat mitjançant una reforma estructural dels carrers i les cruïlles (per exemple, amb l'ajuda d'illots) que faci que els automobilistes hi disminueixin la velocitat i s'hi garanteixi el trànsit dels vianants i les bicicletes.
  5. A la prohibició de la difusió de missatges publicitaris que fomentin l'ús erroni i perillós de l'automòbil.
  6. A sistemes eficaços de senyalització, concebuts també per a les persones que estiguin privades del sentit de la vista.
  7. A la introducció d'un sistema de responsabilitat objectiva o de risc, de manera que aquell que sigui responsable de provocar un risc n'assumeixi les conseqüències financeres (com a França des del 1985).
 7. Els vianants tenen dret a una mobilitat completa i lliure mitjançant l'ús integrat dels mitjans de transport. Particularment, tenen dret:
  1. A un servei públic articulat i equipat com cal per respondre a les exigències de tota la ciutadania, tant si són persones discapacitades com si no ho són.
  2. A la implantació de carrils per a bicicletes a tot el centre urbà.
  3. A la disposició d'àrees d'aparcament que no incideixin en la mobilitat dels vianants ni en la possibilitat de gaudir dels valors arquitectònics.
 8. L'Administració pública ha de procurar que la ciutadania rebi tota la informació necessària sobre els drets dels vianants, pels canals adequats i a partir dels primers nivells d'ensenyament escolar.
>