Vilanova i la Geltrú Camina presenta:

Proposta per a tranquil·litzar el trànsit i revitalitzar el barri de Cap de Creu


 

 

La proposta significa:

- Prioritat per als vianants a tots els carrers entre els carrers Tarragona, Pare Garí i Jardí
-
- Més arbres i més espai per als vianants al carrer Pare Garí, que es converteix en un passeig arbrat amb doble sentit entre la Ronda Ibèrica i la Plaça Catalunya
-
- 2 nous aparcaments públics (a la Sínia de l'Aigua Calenta al barri de Cap de Creu i a la plaça Catalunya)
-
- 5 parcs i places noves o reformades (a les places Cap de Creu i Catalunya i als carrers Picapedrers, Santa Anna i Rambla Samà)
-
- 3 noves parades de l'autobús urbà
-
- Desafectació de les cases afectades pel PERI Cap de Creu perquè es puguin rehabilitar

Click per a veure imatge més gran
La plaça Cap de Creu actualment... i com podria quedar en el futur.
(Clic per a veure imatge més gran)


La nostra proposta:


 

Ja fa dos anys que l’Ajuntament va rebre els tres estudis encarregats sobre la pertinència i la viabilitat del PERI Cap de Creu i de l'obertura de la Rambla Samà. Cap dels estudis no va trobar viable econòmicament el PERI, i dos d’ells el van trobar perjudicial per a la mobilitat i per a la conservació del patrimoni històric de la ciutat. Malgrat això, el Govern Municipal no ha volgut publicar els tres estudis i, encara menys, obrir un debat públic que replanteja el PERI i cerca una alternativa ajustada a les recomanacions dels estudis.

 

Per a trencar la immobilització, l’Associació Ciutadans Defensors del Casc Antic de Vilanova i la Geltrú/Vilanova i la Geltrú Camina ha decidit elaborar aquesta proposta per a tranquil·litzar i revitalitzar el barri de Cap de Creu. Té en compte les principals crítiques i idees alternatives dels tres estudis encarregats per l’Ajuntament i de l’estudi d'Ole Thorson encarregat per nosaltres. També s’ajusta al Pla de Mandat i del Pla d’Aparcaments, elaborats per l’Ajuntament, i tot dos contradiuen la filosofia del PERI Cap de Creu.

 

La nostra proposta afecta l’àrea ubicada entre el carrer Tarragona al Nord i el carrer Jardí al Sud i entre el carrer Pare Garí a l'Oest i el carrer Sant Francesc a l'Est. Per zones consisteix en les propostes següents:

 

El carrer Pare Garí

 

Què es proposa?

 

C/Pare Garí entre Rda. Ibèrica i c/Jardí: Establir-hi doble sentit de trànsit. Dotar els passos de vianants sense semàfor de refugi al centre de la calçada.

C/Pare Garí entre Rda. Ibèrica i c/Tarragona: Reemplaçar-hi l’aparcament en semibateria per aparcament en fila.

C/Pare Garí entre c/Tarragona i c/M. Cabanyes: Eliminar-hi tres places d’aparcament.

C/Pare Garí entre c/M. Cabanyes i c/Aigua: Eliminar-hi la fila de cotxes aparcats al costat Oest. Mantenir-hi la fila al costat Est alternant els cotxes amb arbres.

C/Pare Garí entre c/Aigua i c/Jardí (Plaça de Catalunya): Ampliar la plaça amb el petit carrer que actualment enllaça els carrers Jardí i Teatre. Fer un aparcament soterrat públic de dues plantes com el previst pel Pla d’Aparcaments. Mantenir el caràcter verd de la plaça.

C/Pare Garí entre c/Jardí i c/Pelegrí Ballester: Mantenir-hi un sol sentit de trànsit. Ampliar-ne les voreres i plantar-hi arbres.

 

Per què?

 

Un objectiu del Pla de Mandat 2003-2007 és “impedir que els vehicles motoritzats sense origen o destí a la zona travessin el centre històric”. L’establiment de doble sentit al c/Pare Garí permet desviar gran part del trànsit de pas que actualment travessa el Casc Antic per l'estret carrer de Santa Anna fins al molt més ample c/Pare Garí. Aquesta desviació pot incloure l'autobús urbà i d’aquesta manera potenciar la Plaça de Catalunya com a gran intercanviador de transport públic al costat Oest de la ciutat (com l’estació al costat Est i la Rambla Samà al centre). Un altre objectiu és dotar els trams sense verd d'arbres i ampliar l’espai per als vianants, que entre el c/Pelegrí Ballester i el c/Jardí és molt escàs (voreres d'1,10-1,50 m d’amplada). Aquí s'hi pot adoptar la solució de l’Av. Francesc Macià entre la Rambla Samà i el c/Josep Coroleu. Implicaria eliminar una de les dues files de cotxes aparcats. Una altra solució menys favorable per al comerç seria ampliar una vorera a 2 m i l'altra a 2,80 m (per a donar espai a una fila d’arbres). Permetria mantenir les dues files de cotxes aparcats. L’aparcament públic proposat a la Plaça de Catalunya obeeix l’objectiu del Pla d’Aparcaments d’ubicar grans aparcaments públics a la vora del centre històric per a evitar-hi una aglomeració de cotxes dins d’aquest.

 

El carrer Santa Anna

 

Què es proposa?

 

Peatonalitzar el tram entre els carrers Aigua i Teatre, regulant el trànsit motoritzat amb una pilona mòbil. Declarar Carrer Residencial la resta del carrer. Fer un equipament lligat a un jardí públic al terreny buit al final del carrer Sant Onofre.

 

Per què?

 

L’objectiu és eliminar el trànsit motoritzat de pas (que ha de passar pel carrer Pare Garí) i convertir tot el carrer de Santa Anna en un autèntic eix de vianants que connecta el barri de la FISA amb el centre. Es manté el trànsit local per a accedir als carrers Manuel Cabanyes, Aigua i Sant Francesc. L’equipament amb jardí públic proposat augmenta l'atractiu del nou eix de vianants.

 

El carrer Tarragona

 

Què es proposa?

 

Ampliar les voreres i plantar arbres al costat Sud del carrer (les voreres tenen actualment una amplada de 70 cm).

 

Per què?

 

El trànsit rodat del carrer Tarragona no justifica una calçada tan ampla. Hi ha espai de sobres per a fer-hi voreres dignes i, fins i tot, plantar-hi una fila de arbres. Milloria la mobilitat dels vianants i l’aspecte general d’un carrer força degradat i, a mitjà termini, afavoriria la rehabilitació dels edificis.

 

La plaça Cap de Creu

 

Què es proposa?

 

Eliminar-ne la rotonda i fer-hi una gran plaça amb arbres, bancs, etc. Soterrar els contenidors de brossa.

 

Per què?

 

Després de l’establiment d’un sol sentit al carrer Miquel Guansé, la rotonda no té cap sentit. Una veritable plaça donaria al barri un punt de reunió i d’oci i afavoriria la rehabilitació dels edificis de l’entorn.

 

La rambla Samà

 

Què es proposa?

 

Fer una plaça entre els carrers Teatre i Jardí amb un monument on s'encreuen els eixos del carrer Santa Anna i de la Rambla Samà.

 

Per què?

 

Es proposa fer-hi una plaça semblant a la Plaça dels Carros que també uneix un passeig de l’Eixample Gumà (el carrer Llibertat) amb un carrer estret del Casc Antic (el carrer Sant Sebastià). Amb la proposta de desviar el trànsit de pas del carrer Santa Anna fins al carrer Pare Garí, el tram de la Rambla Samà entre els carrers Teatre i Jardí queda gairebé sense trànsit de cotxes.

 

Els carrers Picapedrers, Manuel de Cabanyes, Tires, Sant Francesc, Sant Onofre, Aigua i Teatre

 

Què es proposa?

 

Declarar Carrer Residencial tots aquests carrers (carrers amb preferència dels vianants i velocitat màxima de 20 km/h). A mitjà o llarg termini es pot establir paviment únic on el trànsit de vianants ho aconsella.

 

Per què?

 

L'objectiu és, a poc a poc, convertir tots els carrers estrets del centre històric en zones de prioritat per als vianants. Aquest objectiu també figura al Pla de Mandat 2003-2007 de l’Ajuntament.

 

La Sínia de l’Aigua Calenta (els solars buits a ambdós costats del carrer Manuel Cabanyes entre els carrers Picapedrers i Tires)

 

Què es proposa?

 

Declarar Unitat d’Actuació els dos grans solars sense edificar a ambdós costats del carrer Manuel Cabanyes entre els carrers Picapedrers i Tires. Incloure en aquesta Unitat d’Actuació dues cases ruïnoses i sense veïns del carrer Tarragona per a assegurar l’accés al gran aparcament soterrat que preveu el Pla d’Aparcaments. Aquest podria ser de tipus mixt amb places públiques i privades. Obrir un debat sobre l’aprofitament d’aquest espai tenint en compte la proposta de fer un equipament social al solar al costat sud del carrer Cabanyes, pronunciat per dos dels estudis sobre el PERI Cap de Creu. Podria ser per a gent gran. Desafectar les cases afectades pel PERI Cap de Creu, però ubicades a fora de la Unitat d’Actuació.

 

Per què?

 

L’aparcament públic proposat obeeix l’objectiu d’ubicar grans aparcaments públics a la vora del centre històric per a evitar una aglomeració de cotxes dins d’aquest. Les places privades són per als veïns nous, però també per als veïns que actualment aparquen als carrers Picapedrers, Manuel de Cabanyes, Economia, Taronger i Sant Onofre. Són tots massa estrets perquè siguin compatibles voreres dignes i una fila de cotxes aparcats i, a mitjà termini, cal treure'n els cotxes aparcats.

 

La ciutat té un dèficit important d’equipaments per a gent gran amb dependència. Pel nombre elevat de gent gran que viu al Casc Antic i per la seva centralitat, aquesta illa seria un excel·lent lloc per a ubicar-hi un equipament d’aquest tipus. Lligar l’equipament a un jardí públic resulta evident en un barri on falten zones verdes i espais públics.

 

La desafectació possibilita la rehabilitació d’uns edificis molt deteriorats després de dècades sense possibilitat de fer-hi reformes.